شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت سوم – مرحله اول)

  آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت سوم – مرحله اول)

  شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش 1دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید .

 • فراخوان

  فراخوان بدینوسیله این شهرداری در نظر دارد به استناد نامه شورای اسلامی شهر به شماره 1345-100 مورخه 17/7/97 و به منظور اجرایی نمودن تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سالهای 1387 لغایت 1397 این شهرداری به اداره امور مالیاتی استان اقدام نماید .بدیهی است کلیه شرکتهای حسابرسانی که توانایی اجرای عملیات مذکور را دارند ، ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ اعلان فراخوان نسبت به ارائه کلیه مستندات قانونی به واحد امورقراردادهای شهرداری به آدرس : بهبهان خیابان طالقانی روبروی ایستگاه شماره 1آتش نشانی ، شهرداری مرکزی اقدام نمایند . لازم به ذکر است شرکتهایی اجازه حضور درمناقصه را داشته که سابقه فعالیت و وصول در سایر کلان شهرها را دارا باشند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان

 • آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

 • آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.