شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

  آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 ورخه 98/01/24 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی نسبت به « واگذاری اجازه بهره برداری قسمتی از پارک دانشجو (کاردانش) بهبهان جهت استقرار شهربازی » اقدام نماید ، لذا کلیه اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل اقدام نمایند.

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 17230- 15 مورخه 98/05/30 درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه 98/06/02 در نظر دارد موضوع حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظردارد به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 12 شورای اسلامی شهر و همچنین تاییدیه کمیته تطبیق فرمانداری به شماره4433/1/4767، از طریق مناقصه عمومی ، ساماندهی ، حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده نوبت دوم– مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی 15772- 15 مورخه 15/05/98 درج در روزنامه عصر رسانه مورخه 16/05/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری اجازه بهره برداری از کشتارگاه شهرداری اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان