شهردار بهبهان

علیرضا بهادری سرپرست
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • تبریک شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بهبهان بمناسبت روز کارگر

  تبریک شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بهبهان بمناسبت روز کارگر

  تبریک شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بهبهان بمناسبت روز کارگر

 • مراسم تقدیروتشکر

  مراسم تقدیروتشکر

  طی مراسمی در دفتر شهردار بهبهان از عوامل و هنرمندان گروه هنری همرنگ تقدیر و تشکر گردید

 • آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 22 صورتجلسه شماره 5 مورخه 98/02/29 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 2779/1/4433 مورخه 98/03/21 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 34828-15 مورخه 98/10/17 درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه 98/10/18 در نظر دارد موضوع اجرای پروژه پخش ،تسطیح ومتراکم نمودن آسفالت سطح شهربهبهان اقدام نماید.لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند براساس شرایط قید شده درآگهی فوق الذکراقدام نماییند.