شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده نوبت دوم– مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی 15772- 15 مورخه 15/05/98 درج در روزنامه عصر رسانه مورخه 16/05/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری اجازه بهره برداری از کشتارگاه شهرداری اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله دوم

  آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله دوم

  آگهی مناقصه نوبت دوم – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 14984-15 مورخه 98/05/09 در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS شهرداری بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه تعاونی ها ، شرکت ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

 • آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 22 صورتجلسه شماره 5 مورخه98/02/29 شورای اسلامی شهر و نامه شماره4433/1/2779 مورخه 98/03/21 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب سال 98 نسبت به اجرای پروژه بهسازی کانال آبخروار بصورت اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی طرفین بصورت با مصالح از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای دارای حداقل رشته آب یا ابنیه ، میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی اقدام نمایند.