شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول

  شهرداری بهبهان ،درنظردارد امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدأ(جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) بصورت سیار و ثابت را به بخش خصوصی واگذارنماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار پیمانکاری (مورد تایید و صادره از سوی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایید.

 • آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 12 صورتجلسه شماره 47 مورخه 13/12/96 شورای محترم اسلامی شهر و بند 12 نامه شماره 13433/1/4433 مورخه 26/12/96 کمیته محترم تطبیق فرمانداری بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG پارک شاهد اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری واحد امورقراردادها مراجعه نمایند.

 • فراخوان عمومی

  فراخوان عمومی

  شهرداری بهبهان در نظر دارد ساماندهی زباله های عفونی (جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی)مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و کلینیک ها و آزمایشگاهای سطح شهر بهبهان را به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از واجدین شرایط و شرکت های دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید از تاریخ 97/1/26الی 97/2/3به واحد امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نماییند

 • آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

در حال تکمیل
در حال تکمیل
در حال تکمیل