شهردار بهبهان

مهندس دایی زاده


  • اصلاح و فرم دهی درختان

  • آسفالت فاز 2خیابان شهید راجی (دادگستری جدید)

  • روکش آسفالت خیابان تختی

  • روکش آسفالت خیابان معلم

  • نصب دوربین کنترل ترافیک و ثبت تخلف

  • اصلاح و بهسازی آیلند وسط خیابان عدالت

  • اجرا و رنگ آمیزی سرعت گیر در سطح شهر

  • اجرای روکش آسفالت خیابان معلم


در حال تکمیل
در حال تکمیل
در حال تکمیل