شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 2 مورخه 02/02/98 شورای اسلامی شهر بهبهان و نامه شماره 1118/1/4433مورخه 08/02/98 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش میزان سهام خود در خیابان جدیدالاحداث آیت الله وحید بهبهانی حدفاصل «گود بقال – خیابان عدالت – خیابان معلم» اقدام نماید لذا کلیه شرکت کنندگان دارای صلاحیت معتبر دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند .

 • آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 2 مورخه 02/02/98 شورای اسلامی شهر بهبهان و نامه شماره 1118/1/4433مورخه 08/02/98 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش میزان سهام خود در خیابان جدیدالاحداث حدفاصل «گود بقال – خیابان عدالت – خیابان معلم» اقدام نماید لذا کلیه شرکت کنندگان دارای صلاحیت معتبر دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم –مرحله اول

  شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم –مرحله اول

  شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند