شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 22 صورتجلسه شماره 5 مورخه 29/02/98 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 2779/1/4433 مورخه 21/03/98 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 11886- 15 مورخه 16/04/98 درج در روزنامه تجارت مورخه 17/04/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت امور خدمات شهری (جمع آوری و حمل زباله های شهری، شستشو، تنظیفات و رفت و روب) اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 4 شورای محترم اسلامی شهر ، در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری و حمل زباله های شهری، تنظیفات، شستشو و رفت و روب شهر) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.

 • آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 6 صورتجلسه شماره 4 مورخه 22/02/98 شورای محترم اسلامی شهر بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG پارک شاهد اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری واحد امورقراردادها مراجعه نمایند.