شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

 • آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم -انتخاب مشاور

  آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم -انتخاب مشاور

  آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

  شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد موافقتنامه طرح عمرانی شماره 064 ض 1502001 مورخه 27/09/97 از طریق برگزاری مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه پارک شهید فضلی نژاد شهر بهبهان بصورت فهرست بهاء را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار معتبر و مرتبط و قابل ارائه در خصوص لوله گذاری و احداث فضای سبز و اجرای سنگ جدول و کف پوش دعوت به عمل می آیدجهت خرید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت سوم – مرحله اول)

  آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت سوم – مرحله اول)

  شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش 1دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید .