شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی 38253-15 مورخه 96/11/25درج در روزنامه نسیم 96/11/28در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی اقدام نمایید.

 • آگهی مناقصه

  آگهی مناقصه

  شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه شماره 40 مورخه 01/11/96 شورای اسلامی شهر بهبهان از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی اقدام نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (مورد تایید و صادره از سوی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )دعوت میگردد جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 • آگهی مشارکت نوبت سوم- مرحله دوم

  آگهی مشارکت نوبت سوم- مرحله دوم

  شهرداری بهبهان به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/8/96 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد امور مربوط به – تفکیک پسماند از مبدأ ( جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر ) به صورت سیار و ثابت

 • آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

  شهرداری بهبهان پیرو آگهی 37139-15مورخه 96/11/17درج در روزنامه نسیم مورخ 96/11/18در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی خود را که باستناد موافقتنامه های رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

در حال تکمیل
در حال تکمیل
در حال تکمیل