شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - مرحله اول

  شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوط به آن و چمن زنی سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و مرتبط و دارای تخصص در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوط به آن و چمن زنی سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و مرتبط و دارای تخصص در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 • آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت اول – مرحله اول)

  آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت اول – مرحله اول)

  آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت اول – مرحله اول) شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش 2 دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید . 1- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

 • آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 10 صورتجلسه شماره 32 مورخه 05/09/96 شورای اسلامی شهر و بند 10 نامه شماره 9804/1/4433 مورخه 26/09/96 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان ، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات ترمینال مسافربری شهرداری بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

در حال تکمیل
در حال تکمیل
در حال تکمیل