چارت اعضای شورای شهر

سیف اله علی نژاد

رئیس شورا

کاوه راهبر

نائب رئیس شورا

جهانبخش گلخند شهرویی

منشی اول شورا

محمد هادی روحی پور

منشی دوم شورا

فریدون قنواتی

عضو شورا

مهرداد خواجه

عضو شورا

محسن روانخواه

عضو شورا

    خانهمیز خدمت137شهرسازی