فرم شرکت در مزایده – نوبت دوم

الف – موضوع : اجازه بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG شاهد شهرداری

ب- مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه (برآورد اولیه) : 000/000/200 ريال ( قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.)

ج مدت انجام کار : یکسال شمسی می باشد.                                                                                                                                                                 

د کارفرما و دستگاه نظارت : شهرداری بهبهان

« شــرایط مزایــده »

 1. اسناد مزایده از مورخه 04/10/1400  تا پایان وقت اداری مورخه  14/10/1400  در دفتر امور قراردادهای شهرداری بهبهان به نماینده معرفی شده در مقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به شماره حساب 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میشود.
 2. پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند 3 هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .
 3. 3)       پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخه 25/10/1400 در پاکتهای مهر شده که روی آن جملات زیر نوشته شده باشد: تحویل نمایند.

– مربوط به مزایده شماره 29217-15 مورخه 29/09/1400

– نام شرکت / پیمانکاری ……………………………………………………………….

– آدرس شرکت/ پیمانکاری …………………………………………………………..

– تاریخ ارائه پیشنهاد به حروف ………………………………………………………..

– تاریخ ارائه پیشنهاد به حروف بیست و پنجم دیماه هزار و چهارصد می باشدکه باید به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهاد های واصله در جلسه ای رأس ساعت 12 روز  یکشنبه مورخه 26/10/1400  که توسط کمیسیون عالی معاملات شهرداری بهبهان تشکیل می گردد قرائت و رسیدگی می شود.

 • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده مبلغ 000/000/120 ریال را بصورت ضمانتنامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار سه ماهه باشد ) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 به نام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده ) پرداخت نماید.
 • پیشنهادات می بایست درسه پاکت الف و ب و ج به شرح ذیل ارائه گردد:

پاکت الف حاوی مدارک زیر :

 • ضمانتنامه شرکت در مزایده مذکور در بند 4

پاکت ب حاوی مدارک زیر :

ب-1- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور و همچنین تائیدیه عدم انحلال شرکت از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

ب – 2- دعوتنامه حاضر (فرم شرکت در مزایده) با مهر و امضای مجاز شرکت / پیمانکاری

ب-3- ارائه گواهی تایید صلاحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برابر با اصل الزامی است

پاکت ج حاوی مدارک زیر :

 • برگ پیشنهاد قیمت با مهر و امضای مجاز شرکت/ پیمانکار (پیشنهاد قیمت باید بصورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد.)
 • در شرایط برابر و یکسان، اولویت با شرکتهای بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد.
 • پرداخت هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بعهده برنده مزایده میباشد.
 • کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی برامضاء پیمان با ارائه دهنده بیشترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه دهنده بالاترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مزایده نبوده و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
 • شرکتهای دارای تأییدیه صلاحیت معتبر از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی حق شرکت در مزایده را دارا می باشند. 
 • هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مزایده صورت گیرد درغیر اینصورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
 • هرگاه در هنگام برگزاری مزایده و یا بعداز آن وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف  خواهد شد و موضوع نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام خواهدشد.
 • قیمت پیشنهادی شخص حقیقی یا حقوقی (پیمانکار) شامل کلیه هزینه های انجام کار، هزینه های عمومی و سود و غیره خواهد بود و شامل هیچگونه تعدیل، پیش پرداخت و مابه التفاوت نمی گردد.
 • 13)   پیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخهای پیشنهادی خود منظور نمایند.
 • 14)   پیمانکارحق ندارد بدون کسب مجوز از شهرداری، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار نماید، و همچنین حق واگذاری محل موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً، مشاعاً یا مفروضاً یا به هر صورت دیگر اعم از مشارکت، وکالت، نمایندگی، صلح منافع و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت کتبی شهرداری ندارد و درصورت موافقت شهرداری با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار، به هیچ عنوان کاسته نمی شود.
 • درصورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هردلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت (طبق مقررات) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
 • هرگونه تغییر در وضعیت شرکت می بایستی ظرف 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.
 • 17)   پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد منعقده، بیمه و مالیات برعهده برنده مزایده خواهد بود و تسلیم برگ پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده، دلیل قبول پرداخت کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد.

ضمناً پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی پرسنل و حوادث بر عهده برنده مزایده می باشد.

 1. 18)   در صورتی که پیشنهاددهندگان اول، دوم مزایده ظرف مدت معین از تاریخ ابلاغ برنده شدن در مزایده حاضر به امضاء قرارداد نشود ضمانتنامه شرکت در مزایده آنان به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 2. 19)   چنانچه کارفرما به هر علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با برنده مزایده منصرف گردد، تضمین برنده مزایده مسترد خواهد شد و در این صورت برنده مزایده حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی در این خصوص را نخواهد داشت.
 3. کارفرما، هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند، پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.
 4. 21)   آدرس و نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در بالای دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ شده محسوب میگردد.
 5. 22)   قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرار خواهد گرفت مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد قیمت و با خودکار یا خودنویس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته می شود.
 6. پیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخهای پیشنهادی خود منظور نمایند.
 7. تعیین دامنه متناسب قیمت طبق بخشنامه 158764/94 جزء شرایط انتخاب پیمانکار می باشد .
 8. 25)   براساس آئین نامه معاملات شهرداریها، معادل 10% مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری بهبهان، در موعد عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 9. پیمانکار در هنگام انعقاد قرارداد می بایست یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 000/000/600/1 ریال جهت نگهداری از جایگاه CNG شاهد، انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد را به کارفرما ارائه نماید. و در صورت قصور یا عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد، کارفرما حق خواهد داشت از محل ضمانتنامه مذکور جرایم را وصول نماید.
 10. پیمانکار در هنگام عقد قرارداد میبایست یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 000/000/400 ریال جهت تضمین پرداخت قبوض خدماتی جایگاه به کارفرما ارائه نماید.
 11. پیمانکار در هنگام انعقاد قرارداد می بایست 12 فقره چک به اندازه مبلغ اجاره ماهیانه جایگاه CNG شاهد ، تحویل امور مالی شهرداری نماید. و در صورتی که 3 فقره از چکهای اجاره ماهیانه جایگاه CNG بعثت در وجه شهرداری وصول نگردد، کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید. 
 12. کارفرما می تواند کار را تا سقف 25% افزایش یا کاهش دهد .
 13. شهرداری هیچگونه تعهد استخدامی در رابطه با پرسنل پیمانکار نداشته و مسئولیت نحوه بکارگیری پرسنل پیمانکار به عهده شرکت می باشد و شهرداری پاسخگوی دعاوی بین کارگر و پیمانکار نمی باشد و رسیدگی به اینگونه مسائل بر طبق قانون به عهده مراجع ذیصلاح و اداره کار و امور اجتماعی می باشد.
 14. پرداخت حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار میبایست بر اساس طرح طبقه بندی اداره کار و رعایت گروه بندی (حداقل طبق گروه 7  و رعایت شرایط زیرنویس های جدول پیوستی شماره 1 ) صورت پذیرد  و شرکت کنندگان میبایست در نرخ پیشنهاد قیمت خود موضوع را لحاظ کرده و در نظر بگیرند .ضمناً رسیدگی به این موضوع طبق قانون به عهده مراجع ذیصلاح می باشد .
 15. کلیه کارگرانی که توسط پیمانکار بکار گرفته میشود هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت و مسئولیت بروز هرگونه حادثه ای که ممکن است در حین انجام کار متوجه کارگران یاد شده شود بعهده پیمانکار می باشد.
 16. 33)   پیمانکار متعهد است در اجرای مفاد قرارداد از بکارگیری اتباع خارجی که فاقد پروانه کار می باشند خودداری نماید. بدیهی است در صورت مراجعه و مشاهده بازرسین وزارت کار و امور اجتماعی، کارفرما نسبت به عواقب قانونی تعهدی نداشته و مسئولیت آن متوجه پیمانکار خواهد بود.
 17. 34)   چنانچه در هریک از موضوعات اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و حسن اجرای تعهدات تخلفی مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین، معادل مبالغ ضمانتنامه های موصوف را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.
 18. پیمانکار موظف است کلیه مقررات ایمنی و حفاظت و بهداشت کار (مطابق آئین نامه های حفاظت کارگاه) را در زمان انجام کار با تقبل هزینه های مربوطه آن، به مورد اجرا گذارد.
 19. 36)   شرکت کنندگان در مزایده ملزم به رعایت مفاد بخشنامه قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1377 می باشند و در صورتی که خلاف آن ثابت شود قرارداد به خودی خود باطل می گردد.
 20. 37)   پیمانکار موظف است نسبت به خرید و ارائه بیمه مسئولیت و سایر بیمه نامه های لازم به دستگاه نظارت اقدام نماید و پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز هرگونه حادثه بعهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار باید موضوع پیمان را  بیمه و موظف  به اخذ بیمه حوادث که کل موضوع قرارداد و تمامی نیروهای تحت پوشش را شامل گردد می باشد.
 21. 38)   هزینه خرید بیمه نامه آتش سوزی جایگاه و سرنشینان خودرو در هنگام سوختگیری و هر نوع بیمه نامه ای که خطرات احتمالی را شامل خسارت های مالی و جانی به پرسنل و اشخاص ثالث و املاک مجاور را پوشش دهد و همچنین حقوق و بیمه و مالیات پرسنل شاغل جهت اجرای قرارداد و همچنین هرگونه مالیات و عوارض از جمله مالیات بر اجاره برعهده پیمانکار (برنده مزایده) می باشد.
 22. چنانچه از طرف اداره امور مالیاتی بنا بر قوانین جاری دولت نسبت به این قرارداد مالیاتی درخواست گردد، پیمانکار موظف است نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
 23. کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشی از عملکرد نیروهای پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی ندارد و درکلیه موارد پیمانکار مسئول خواهد بود. ضمناً پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار میباشد به عهده پیمانکار است.
 24. 41)   طرفین منتهی تلاش خود را جهت عملی نمودن این قرارداد به گونه ای که رضایت هر دو طرف جلب گردد مبذول می دارند. اگر به هر دلیل از سوی هر یک از طرفین خللی در انجام خواسته های توافق شده پدیدآیدکه امکان دستیابی به خواسته های تصریح شده در قرارداد به مخاطره افتد، موضوع به صورت مکتوب به طرف مقابل منعکس می شود و در صورت عدم دسترسی به پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، ظرف مدت یک هفته، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده طرف اول، نماینده طرف دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم توافق موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.
 25. 42)   در صورت عدم نیاز قبل از اتمام قرارداد، شهرداری می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را ندارد.
 26. 43)   درصورت عدم رضایت کارفرما یا عدم اجرای هریک از شرایط و تعهدات این قراردادتوسط پیمانکار، کارفرما می تواند با دو مرحله اخطار کتبی و بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 27. 44)   پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 28. 45)   اخذ هرگونه مجوز قانونی مرتبط با فعالیت پیمانکار از مراجع ذی ربط قانونی، طبق قانون نظام صنفی به عهده پیمانکار بوده، و از این بابت شهرداری همکاری های لازم را با پیمانکار جهت اخذ مجوز قانونی از سازمانها و ادارات می نماید.
 29. 46)   پیمانکار مکلف است قوانین نظام صنفی و سایر ادارت ذیربط را رعایت و اجرا نماید.
 30. 47)   پیمانکار در طول مدت قرارداد حق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه را ندارد.
 31. 48)   پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما و شرکت پخش فرآورده های نفتی را برعهده دارد.
 32. 49)   پیمانکار موظف است کلیه پرسنل تحت پوشش خود را ضمن گذراندن دوره های لازم از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به لباس متحدالشکل (با آرم شرکت) مورد تأیید کارفرما که دارای اتیکت شناسایی و علائم مشخصه بر روی لباس باشند ملبس نماید و همچنین تجهیزات موضوع قرارداد را به علائم مشخصه مورد تأیید کارفرما مجهز نماید. ضمناً ثبت نام در دوره های اپراتوری و گرفتن مجوز پرسنل، بعهده پیمانکار می باشد.
 33. 50)   پيمانكار موظف است كليه قوانين و مقررات دولتي بالاخص ماده 13 قانون كار و ماده 38 قانون تأمين اجتماعي را در مورد پرسنل تحت پوشش خود رعايت نموده و شخصاً پاسخگوي كليه مراجع ذيصلاح پيرامون مسئوليتهاي قانوني مي باشد.
 34. 51)   درصورتی که پیمانکار نسبت به انجام پیمان مربوطه به نحومطلوب و با کیفیت اقدام ننماید به طوری که موجب خسارت به کارفرما شود ناظر می بایست طی صورتجلسه ای میزان خسارت را برآورد و به تشخیص کارفرما میزان خسارت از ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بهره بردار کسر نماید.
 35. 52)   پیمانکار مکلف است کارکنان موضوع قرارداد را با هزینه خود در قبال بروز حوادث احتمالی ناشی از درگیری و صدمات جانبی اعم از فوت، نقص عضو و یا خسارات مالی وارده به آنها و اشخاص ثالث، بیمه عمر، حوادث و مسئولیت مدنی و شخص ثالث نماید و تصویری از بیمه نامه مذکور را به کارفرما ارائه نماید، مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت از نظر حقوقی و کیفری بر عهده پیمانکار می باشد.
 36. پیمانکار که از محل اجرای پیمان بازدید کرده و از طبیعت محلی، شرایط عملیاتی، مقررات ایمنی کارفرما، تسهیلات موجود در منطقه، شرایط اقلیمی و آنچه برای اجرای عملیات لازم و در آن مؤثر است  از جمله تأسیات و تجهیزات مورد نیاز و امکانات لازم، تعداد نیروی انسانی موجود،  ضوابط و مقررات کارفرما در زمینه تعطیلات، ایمنی وآتش نشانی و سایر مطالب مربوطه کاملاً مطلع شده است.
 37. 54)   با عنایت به ساعت کارکرد دستگاه کمپرسور، پیمانکار موظف است براساس قانون و مقررات نسبت به کنترل و چک لیست و اورهال دستگاههای فوق اقدام نماید.
 38. 55)   در زمان گارانتی آن دسته از قطعات که دارای ضمانت می باشند می بایست با هماهنگی دستگاه نظارت از شرکت سازنده یا گارانتی کننده تهیه شوند و پس از سپری شدن مدت ضمانتنامه، تهیه کلیه قطعات بر عهده بهره بردار می باشد.
 39. 56)   هرگونه هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات جایگاه پمپ گاز برعهده بهره بردار می باشد.
 40. 57)    هر گونه هزینه های جاری جایگاه از جمله بهای مصرفی آب ، برق ، تلفن بر عهده بهره بردار میباشد و بهره بردار موظف است در پایان هر ماه قبوض خدماتی مربوط به آب ،برق،تلفن، گاز و … را واریز و کپی فیش واریزی را به شهرداری تحویل دهد .
 41. تمامی مخارج و هزینه هایی که ممکن است در مدت بهره برداری متوجه جایگاه شود ( از قبیل کلیه تجهیزات موتور جایگاه ، دیسپنسرها ، نازل ها،میترینگ، کمپرسور،لوله ها ، شیلنگ ، جنت ها، و … و تجهیزات و استحکامات جایگاه ائم از ساختمانها، وسایل اداری و جایگاهی ، هزینه های استاندارد سازی بر اساس ضوابط شرکت ملی پخش و استاندارد سازی و اورهال جایگاه 2ماه قبل از اتمام قرارداد به عهده بهره بردار بوده این شهرداری از پرداخت هرگونه هزینه و خسارت معذور است ، شرکت کنندگان موارد موصوف در این بند را در نظر بگیرند.
 42. تعداد نفرات آموزش دیده مورد نیاز برای سرویس دهی در جایگاه براساس استاندارد شرکت ملی گاز ایران می باشد.
 43. 60)   کلیه هزینه های بازرسی فنی و توسط بازرسان اعزامی تا اتمام قرارداد برعهده بهره بردار می باشد.
 44. کلیه هزینه های استاندارد سازی جایگاه های فروش گاز CNG و اخذ تاییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر عهده بهره بردار جایگاه می باشد.
 45. استفاده از فضای تبلیغات موجود در جایگاه ها برای بهره برداران مجاز نمی باشد. و فضای تبلیغاتی متعلق به شهرداری میباشد.
 46. انجام روتین های دوره ای نگهداشت و تعمیرات جایگاه بایستی براساس دستورالعمل شرکت سازنده تجهیزات و شهرداری صورت پذیرد و هزینه های آن بعهده بهره بردار می باشد.
 47. تأمین قطعات یدکی و اقلام مصرفی استاندارد از طریق ارتباط مستقیم با شرکت سازنده تجهیزات یا شرکت نگهداشت و تعمیرات برعهده بهره بردار می باشد.
 48. بهره بردار بایستی مدارکی دال بر اخذ نمایندگی مجاز تأمین قطعات و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات CNG از شرکت سازنده تجهیزات و یا قراردادی با شرکتهای ذیصلاح را به کارفرما ارائه نماید.
 49. نرخ فروش و عرضه CNG به خودروهای مصرف کننده CNG براساس شماره انداز دیسپنسر به ازاء نرخ اعلام شده توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی ریال می باشد و بهره بردارموظف به رعایت آن و نصب تابلو نرخ در معرض دید مصرف کنندگان می باشد.
 50. بهره بردار ضامن جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از استفاده از جایگاه و تجهیزات منصوبه، نسبت به جان، سلامتی و اموال دیگران بوده و رأساً نسبت به تأمین و پرداخت اینگونه خسارات احتمالی اقدام و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص نخواهد داشت.
 51. کلیه هزینه های استاندارد سازی جایگاه به عهده بهره بردار می باشد.
 52. حد اقل یک مرحله تعمیرات اساسی(اورهال) در طی مدت قرارداد اجباری بوده و هزینه آن با بهره بردار می باشد و در صورت عدم اجرا هزینه آن از مبلغ کل قرارداد کسر می شود
 53. مبالغ کلیه کارمزدهای آزاد شده متعلق به شهرداری می باشد
 54. 71)   بهره بردار موظف به پیگیری و انجام کلیه ضوابط و مقرات اعلام شده از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می باشد
 55. رعایت کلیه مسائل ایمنی بر اساس دستورالعمل های ارسالی شرکت ملی پخش و جبران هر گونه خسارت احتمالی بر عهده بهره بردار می باشد
 56. در هنگام تعمیرات و استانداردسازی جایگاه ، بهره بردار موظف به استفاده از قطعات استاندارد و دارای تاییدیه شرکت طرف قرارداد تعمیر و نگاهداشت با جایگاه می باشد ، بدیهی است موارد تاییدی از شرکت تعمیر و نگاهداشت جهت اخذاستعلام به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه خوزستان ارسال خواهد شد
 57. هزینه نگهداری و شارژ تجهیزات ایمنی، اعلام حریق بر عهده بهره بردار می باشد.
 58. بهره بردار موظف است در تمام اوقات فعالیت جایگاه، اعم از روز یا شب، به ازاء هر دو دستگاه دیسپنسر دو نازله فعال یک نفر اپراتور را بکار گرفته و تحت هیچ شرایطی تعداد اپراتورهای هر جایگاه، در شیفت شب، کمتر از دو نفر نباشد.
 59. در جایگاه همواره یک نفر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (ترجیحاً فنی) و آشنا به رایانه، بعنوان مدیر جایگاه و یک نفر بعنوان نماینده فنی، که مسئولیت امور فنی جایگاه را بر عهده خواهد داشت، انجام وظیفه نماید.
 60. انجام کنترل های کمی و کیفی نگهداشت و تعمیرات و حصول اطمینان از صحت اجرای خدمات طبق دستورالعمل های سازندگان تجهیزات و کارفرما جزء تعهدات بهره بردار است.
 61. از آنجایی که تهیه و تأمین کلیه قطعات یدکی و نیز تعمیر کلیه تجهیزات جایگاه به هزینه و بعهده بهره بردار می باشد، بهره بردار موظف به  برآورد و تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز در مدت زمان قرارداد می باشد. در صورت عدم تأمین یا تعمیر، کلیه مسئولیت ها متوجه بهره بردار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. در صورت هر گونه تأخیر در ارائه خدمات به شهروندان، برابر نظر کارفرما، جرایم محاسبه و اخذ خواهد شد.
 62. بهره بردار موظف است در اتمام قرارداد نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام نماید. جایگاه را به صورت صحیح و سالم و آماده بکار با تأیید دستگاه نظارت تحویل شهرداری دهد.
 63. تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز اداری، سرمایش، گرمایش و هر آنچه مورد نیاز نیروهای مستقر در جایگاه باشد (در طول مدت قرارداد)، بعهده بهره بردار است.
 64. در مدت قرارداد کلیه هزینه انجام تعمیرات به عهده بهره بردار می باشد.
 65. کلیه مراحل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری و تجهیزات در دوره های تعیین شده (مطابق توصیه های شرکت سازنده و تحقیقات و بر اساس استاندارد) از طریق شرکتهای بازرسی مورد تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بعهده بهره بردار می باشد. گواهی کالیبراسیون دیسپنسرها به منظور حصول اطمینان از صحت کمی CNG قابل عرضه، می بایست به کارفرما ارائه گردد.
 66. بهره بردار چنانچه نماینده تأمین کننده تجهیزات نبود و فاقد گواهینامه و مجوز تعمیرات تجهیزات باشد ملزم به انعقاد قرارداد با نماینده شرکت سازنده تجهیزات یا شرکت های مجاز تعمیرات و نگهداری  و مورد تأیید کارفرما می باشد تا بتواند بدون هیچگونه تأخیری در انجام کارها از خدمات آنها استفاده نماید. بهره بردار یک نسخه از قرارداد را باید به کارفرما تحویل دهد. در هر صورت تمامی مسئولیتها بعهده بهره بردار می باشد.
 67. رعایت نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استاندارد وزارت نفت و شرکت پخش و کارفرما و 18001 OHSAS و اعمال آموزشهای مربوطه بر عهد بهره بردار خواهد بود.
 68. کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های صادره مربوط به ایمنی و آتش نشانی و نیز کلیه ضوابط و دستورالعملهای حفاظت فنی، امنیتی، بهداشتی و نظافت و تأسیسات و تجهیزات جایگاه موضوع قرارداد را رعایت نماید و تجهیزات و وسایل لازم را برای تأمین و حفظ ایمنی جایگاه، تاسیســات و تجهیزات، کارکنان، خودروهای سوختگیری و سرنشینــان آنهـا و همچنین اماکن مجاور را به هزینه خود تهیه و نصب و مورد بهره برداری قرار دهد.

                                                                           جایگاه CNG شاهد شهرداری بهبهان

ردیفنوع موتورتعداد دیسپنسرتعداد نازل
1فورنوگس تام ایران خودرو48

                 – بهره بردار موظف است به ازاء هر دیسپنسر فعال دو نازله یک نفر اپراتور دوره دیده را در هر نوبت کاری استفاده نماید.

برگ پیشنهاد قیمت مزایده عمومی شماره 29217-15 مورخه 29/09/1400

موضوع : اجازه بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG شاهد

بدینوسیله :

اینجانب/اینجانبان …………………………………………………. نماینده شرکت ………………………………………………………… دارنده امضاء تعهدآور شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل از شرایط مزایده و کلیه مندرجات دعوتنامه و پس از بازدید کامل از محدوده مورد پیمان و با اطلاع از کلیه شرایط و عوامل موجود، قیمت پیشنهادی خود را به شرح زیر اعلام می نمایم :

این شرکت جهت اجازه بهره برداری از جایگاه  CNG شاهد شهرداری و اجرای مفاد قرارداد براساس شرایط و مشخصات فنی و با درنظر گرفتن تمامی جوانب، حاضر به پرداخت مبلغ ماهیانه به حروف ……………………………………………………………………… ریال و به عدد …………………………………………….. ریال می باشم.

مشخصات صاحبان امضاء مجاز شرکت

ردیفنام و نام خانوادگی سمتنام پدرشماره ملینمونه امضاء
      
      
      

ازطرف شرکت :

نام و نام خانوادگی :                                                      سمت :                          کد ملی :

آدرس :                                                                        تلفن همراه :    

کد پستی :                                                                     کد اقتصادی :                            مهر شرکت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهمیز خدمت137شهرسازی