آگهی مناقصه نوبت دوم- مرحله اول


 


 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم مرحله اول

شهرداری
بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد بودجه مصوب سال
1400 مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد
شرایط واگذار نماید
لذا
کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر
اقدام نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

حداقل رتبه و رشته

مدت قرارداد

1

تعریض خیابان آیت الله بهبهانی و بهسازی پیاده روهای طرفین

حدفاصل میدان بیدبلند تا میدان یادمان

986/685/457/49

000/000/500/2

5 ابنیه

یا 5 راه

5 ماه

2

بهسازی مسیل حدفاصل
پل پیشبهار تا پل ترمینال


 

977/550/879/24

000/000/250/1

5 ابنیه

 یا 5 آب

5 ماه

3

بهسازی ابتدای مسیل
شماره 4

حدفاصل پل خیابان
شهیدان شریعتی تا پل شیخ صدوق

982/136/960/10

000/000/770

5 ابنیه

یا 5  آب

5 ماه


 


1-     

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ
000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 310003349000 بنام شهرداری
بهبهان تسلیم میگردد.


2-     

شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه)
پرداخت نماید.


3-     

شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد.


4-     

به پیشنهادهای ارائه شده بصورت
ناقص،مشروط ،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده
درآگهی برسد ، ترتیب اثرداده نخواهد شد.


5-     

 محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


6-     

مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
  27/02/1400  لغایت 03/03/1400  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


7-     

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثر تا ساعت12 روز  دوشنبه مورخه17/03/1400میباشد


8-     

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روزسه شنبه مورخه 18/03/1400 می باشد.

                                                                                                                                                         علیـرضا بهـادری

                                                                                                                                                                شهردار بهبهان

 رونوشت :                                                                                                                                                                                                             


         

شورای محترم
اسلامی شهر بهبهان جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر


         

روابط عمومی
جهت اطلاع و تهیه پلاکارد و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان


         

دکتر تورج
صمیمی


         

آقای بهبهانی ،
جهت اطلاع و درج در روزنامه  سایه  مورخه 27/02/1400


         

امورمالی


         

امور
قراردادها
                                                                      


 

اقدام
کننده : امورقراردادها                 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی