آگهی مناقصه نوبت اول_مرحله اول موضوع :عملیات اجرای آسفالت،لکه گیری وروکش آسفالت سطح شهر بهبهان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_مرحله اول
شهرداری بهبهان به استناد بند1صورتجلسه شماره 36مورخه95/10/28 درنظر داردازطریق مناقصه عمومی عملیات اجرایی آسفالت، لکه گیری وروکش آسفالت سطح شهر بهبهان وجاده کمربندی(بصورت دستمزدی)شامل حمل و پخش امولسیون(قیرmc2) وحمل آسفالت ازکارخانه آسفالت شهرداری بهبهان وپخش وپخش ومتراکم نمودن آسفالت بادستگاه فینیشر وغلطک رابه پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های رتبه دررشته راه و باندوابنیه دعوت به عمل می آید جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 
1_اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 500000ریال( غیرقابل استرداد)به حساب شماره 3100003349000بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد. 
2_مبلغ قیمت پایه( برآورد اولیه):5000000000ریال میباشد. 
3_شرکت کنندگان می‌بایست مبلغ 250000000ریال رابصورت ضمانت نامه بانکی( ضمانت نامه بانکی بایدبااعتبار3ماهه باشد)یابصورت واریزنقدی بحساب شماره 3100003349000بنام شهرداری بهبهان نزدبانک ملی به عنوان( سپرده شرکت در مناقصه)پرداخت نماید. 
4_مدت قرارداد با برنده مناقصه:6ماه( 6ماه شمسی)میباشد.
5_حجم کل عملیات45000تن آسفالت.
6_موضوع کار:اجرای آسفالت، لکه گیری وروکش آسفالت سطح شهر بهبهان وجاده کمربندی( بصورت دستمزدی)شامل حمل و پخش امولسیون( mc2)وحمل آسفالت ازکارخانه آسفالت شهرداری بهبهان وپخش و متراکم نمودن آسفالت بادستگاه فینیشر وغلطک
7.هزینه انتشار آگهی هاوهزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هرتعدادنوبت برعهده برنده مناقصه می‌باشد. 
8_شهرداری درردیاقبول یک یاتمام پیشنهادات مختار میباشد واین حق رابرای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی ازپیشنهادات راردنماید وبه هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده ونیز تعهدی برامضا پیمان باارایه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما وباتوجه جمیع جهات تعین واعلام خواهد شد.
9_به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص، مشروط،مخدوش، نامفهوم، فاقدسپرده وهمچنین پیشنهاد هایی که پس ازانقضای مهلت تعیین شده دراگهی برسد،ترتیب اثر نخواهدداشت. 
10_محل دریافت اسناد:بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادهامیباشد.  
11_محل تحویل پیشنهادات:خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد. 
12_مهلت دریافت اسناد:از مورخه95/11/2لغایت 95/11/9(همه روزه به جزروزهای جمعه وتعطیلات رسمی)
13_مهلت قبول پیشنهادات وپاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت14روزسه شنبه مورخه95/11/19می باشد.(همه روزه به جز روزهای جمعه وتعطیلات رسمی)
14_تاریخ بازگشایی پاکات وبرگزاری کمیسیون مناقصه:ساعت11صبح روز چهارشنبه مورخه95/11/20میباشد.
15_جهت دریافت اسناد می‌بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه ازطرف شرکت وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت معتبرازاداره تعاون، کارورفاه اجتماعی ارائه گردد. 
16_برندگان اول ودوم وسوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نگردندسپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ظبط خواهد شد.
17_سایراطلاعات وجزییات مربوط به معامله دراسنادمناقصه درج گردیده است.
18_متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردرساعات اداری باتلفن6_52726174_061واحدامور قراردادها تماس حاصل نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی