آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم


 

آگهی مناقصه نوبت اول مرحله دوم


 

شهرداری
بهبهان پیرو آگهی شماره 38717- 15 مورخه 27/11/99 درج در روزنامه سایه مورخه
27/11/99 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت انجام پروژه های عمرانی جاده
آرامستان مشروح در آگهی ذیل اقدام نماید.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

حداقل رتبه و رشته

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

پیاده روسازی جاده
دسترسی به آرامستان

784/896/596/43

000/000/180/2

5 راه و باند

یا 5 ابنیه

3 ماه

ساده


 

2

ایجاد جدول دفع
آبهای سطحی جاده دسترسی به آرامستان

824/766/135/20

000/000/000/1

 5راه و باند

یا 5 ابنیه

3 ماه

ساده

لذا
کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی مذکور اقدام
نمایند.


 

                         علیرضا بهادری     

                           شهردار بهبهان


 

رونوشت :


       

شورای محترم
اسلامی شهر بهبهان جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر


       

امور مالی


       

امور
قراردادها


       

روابط عمومی
جهت اطلاع و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان


       

نماینده
مطبوعات آقای بهبهانی جهت اطلاع و درج در سایه مورخه 05/12/99

                                                            


 

      اقدام کننده : امورقراردادها                   

                       


 


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی