آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله اول(یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مرحله اول (یک مرحله ای)

شهرداری
بهبهان در نظر دارد به استناد بند 9 صورتجلسه شماره 32 شورای اسلامی شهر بهبهان
نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید
لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط
میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

حداقل رتبه و رشته

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

پیاده روسازی جاده
دسترسی به آرامستان

784/896/596/43

000/000/180/2

5 راه و باند

یا 5 ابنیه

3 ماه

ساده


 

2

ایجاد جدول دفع
آبهای سطحی جاده دسترسی به آرامستان

824/766/135/20

000/000/000/1

 5راه و باند

یا 5 ابنیه

3 ماه

ساده


 


1-     

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ
000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 310003349000 بنام شهرداری
بهبهان تسلیم میگردد.


2-     

شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه)
پرداخت نماید.


3-     

هزینه انتشار آگهی ها بر عهده
شهرداری می باشد.


4-     

شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد.


5-     

 محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


6-     

مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
  27/11/99  لغایت 04/12/99  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


7-     

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثر تا ساعت12 روز  یکشنبه مورخه 17/12/99
میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


8-     

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 18/12/99 می باشد.


9-     

 برندگان اول و دوم مناقصه
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


10-  

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


11-   

متقاضیان
میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6-
52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                              
                                                          

                                                                                                                                                         علیـرضا بهـادری

                                                                                                                                                                شهردار بهبهان

  رونوشت :                                                                                                                                                                                                            


         

شورای محترم
اسلامی شهر بهبهان جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر


         

روابط عمومی
جهت اطلاع و تهیه پلاکارد و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان


         

آقای بهبهانی،
جهت اطلاع و درج در روزنامه                           مورخه 27/11/99


        

امورمالی


         

امور
قراردادها
                                                                 


 

اقدام
کننده : امورقراردادها                 


 


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی