آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول

شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 13 مورخه 25/04/99 شورای محترم اسلامی شهر بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG پارک شاهد اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری واحد امورقراردادها مراجعه نمایند.
1- اسنادمزایده درمقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) بحساب شماره 310003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد
2- مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : 000/000/300 ريال.
3- شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/180 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.
4- مدت قرارداد با برنده مزایده : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد.
5- نوع کار : بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG شاهد
6- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.
7- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
8- در شرایط برابر و یکسان اولویت با شرکتهای بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد.
9- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها
10- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 19/05/99 لغایت 26/05/99
11- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 10/06/99 می باشد.
12- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 11/06/99 می باشد.
13- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه گردد.
14- برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.
15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .
16- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

علیرضا بهادری
سرپرست شهرداری بهبهان
رونوشت :

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی