بهمن 1395

حضور فعال مهندس پیدایش در بازدیدمیدانی ازپروژه های شهرداری ونقاط مختلف شهر به اتفاق گروهی از فعالین

حضور مهندس پیدایش شهردار بهبهان در بازدیدمیدانی ازپروژه های شهرداری ونقاط مختلف شهر به اتفاق گروهی از فعالین اجتماعی، فرهنگی صبح روز5شنبه95/11/7مهندس پیدایش به اتفاق گروهی ... ادامه مطلب

آگهی مناقصه نوبت اول_مرحله دوم موضوع:جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی شهرداری بهبهان

آگهی مناقصه نوبت اول_مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرواگهی شماره32510_15مورخه95/10/27درج درروزنامه اطلاعات مورخه95/10/28درنظرداردنسبت به جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی شهرداری اقدام نماید.لذاکلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند ... ادامه مطلب

آگهی مناقصه نوبت اول_مرحله اول موضوع :عملیات اجرای آسفالت،لکه گیری وروکش آسفالت سطح شهر بهبهان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند1صورتجلسه شماره 36مورخه95/10/28 درنظر داردازطریق مناقصه عمومی عملیات اجرایی آسفالت، لکه گیری وروکش آسفالت سطح شهر ... ادامه مطلب

    خانهمیز خدمت137شهرسازی