پايانكار پروانه ساختمان

مدارك مورد نياز پايانكار

1-كپي سند

2-كپي كارت ملي /وكيل

3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) ارائه فيش الزامي است

4-كپي پروانه /اصلاح پروانه

5-ارائه كروكي وضع موجود و تائيد آن(عرضه و اعيان)

6-گزارش ناظر(مرحله پايان) در گزارش ناظر صدور پايانكار بلامانع است قيد گردد)

7-استحكام بنا (فرم شماره6) در صورت تخلف كمتر از 5 درصد سطح كل زيربنا استحكام بنا در گزارش ناظر تاييد گردد

8-كپي جدول كميسيون ماده صد

9-در صورت داشتن آسانسور (تاييد آسانسور از اداره استاندارد الزامي است)

10-پوشه

رديفشرح اقداماتواحد/مسئولتوضيحات
1درخواست پايان كار توسط مالكمدارك لازم:1-گزارش مهندس ناظر2-كپي سند مالكيت3-كپي شناسنامه مالك4-جواز ساختمان5-كروكي ثبتي
2ثبت در دفتر دبيرخانهدبيرخانه
3تشكيل پروندهروابط عمومي دايره فني
4اخذ نوبت بازديدروابط عمومي دايره فني
5بازديد از محل مورد نظردايره فنيدر صورت وجود تخلف دريافت برگه استحكام بنا و ارائه پرونده به كميسيون ماده صد
6نوشتن پيش نويس پايانكاردايره فني
7تايپ پيش نويس پايانكاردايره فني
8امضاي پايانكار توسط كارشناس و مسئول دايره فنيدايره فني
9تائيد درآمد در صورت عدم بدهيدرآمدضمن بررسي بدهي ، عوارضات مربوطه از قبيل زيبا سازي ، تفكيك و … اخذ مي گردد.
10تائيد نوسازي در صورت عدم بدهينوسازي
11تائيد معاون / مدير منطقهشهردار
12صدور پايانكاردبيرخانه
13پايان

    خانهمیز خدمت137شهرسازی