عدم تخلف ساختمانی

مدارك مورد نياز عدم خلاف

1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات)

2-كپي كارت ملي مالك /وكيل

3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه)

4-كپي پروانه / اصلاح پروانه

5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان)(لازم به توضيح است كه در صورت پيشروي همسايه هاي مجاورنشان داده شود)

6-گزارش ناظر (مرحله اول تا ……………….)

7-استحكام بنا 0فرم شماره6 ) در صورت تخلف كمتر از 55 درصدكل زير بنا استحكام بنا در گزارش ناظر (مرحله اول تا…….)

8-عكس از تخلفات

9-نقشه مصوب معماري(پلان طبقات ،نما، برش)

10-نقشه وضع موجود (پلان طبقات)

11-رأي و جدول كميسيونماده صد( در صورت داشتن)

12-پوشه

رديفشرح اقداماتواحد/مسئولتوضيحات
1درخواست صدور عدم خلاف توسط مالكفرم درخواست پر مي شود(مراجعه به روابط عمومي دايره فني) مدارك مورد نياز سند مالكيت، فتوكپي، پروانه،گزارش ناظرو در صورت اينكه ملك مورد تقاضا در مرحله سفتكاري و به يعهد باشد كروكي ثبتي نيز نياز مي باشد و در صورت تخلف برگه استحكام بنا مورد نياز مي باشد.
2ثبت در دفتر دبيرخانهدبيرخانه
3تشكيل پروندهروابط عمومي دايره فني
4اخذ نوبت بازديدروابط عمومي دايره فني
5بازديد از محل مورد نظردايره فنيدر صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد
6نوشتن پيش نويس صدور عدم خلافدايره فنيگواهي عدم خلاف تكميل مي گردد
7تايپ پيش نويس صدور عدم خلافدايره فني
8امضاي صدور عدم خلاف توسط كارشناس و مسئول دايره فنيدايره فني
9تاييد درآمد در صورت عدم بدهيدرآمد
10تائيد نوسازي در صورت عدم بدهينوسازي
11امضا توسط معاون يا مدير منطقهشهردارنسخه دمم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تائيد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد. در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 8
12صدور عدم خلافدبيرخانه
13پايان

    خانهمیز خدمت137شهرسازی