دستور تهيه نقشه ساختمان

مدارك مورد نياز دستور نقشه

1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )

2-كپي كارت ملي مالك / وكيل

3-ارائه وكالتنامه ( در صورت داشتن وكيل )4-كپي بنجاق

5-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است

6-پوشه

رديفشرح اقداماتواحد/مسئولتوضيحات
1درخواست صدور نقشه توسط مالك وكيل قانونيفرم درخواست پر مي شود مدارك لازم : 1-كپي سند مالكيت2-كپي شناسنامه مالك وكيل3-وكالت نامه4-كروكي ثبتي(تفكيكي)در صورتي كه سند مالكيت فاقد مساحت و عرضه حدود و ابعاد باشد و يا اينكه سند مالكيت با وضع موجود مغايرت داشته باشد،نقشه هوايي(ارائه آن به عهده روابط عمومي دايره فني است)5-فيش عوارض نوسازي در صورت ساختمان بودن
2ثبت در دفتر دبيرخانهدبيرخانه
3تشكيل پرونده و بررسي مداركروابط عمومي دايره فني
4تعيين نوبت بازديدروابط عمومي دايره فني
5بازديد از محل و مشخص كردن زمين بر روي نقشه طرح تفصيليدايره فني-در صورتيكه وضع موجود ساختمان باشد به لحاظ تخلفات مورد بررسي قرار مي گيرد.-استعلام از ميراث فرهنگي در خصوص حريم-استعلام از امور برق در خصوص حريم-در صورت نياز،پرونده در كميته 3 نفره با كميته فني شهرداري مطرح مي شود.
6اعلام كاربري و ميزان عقب نشينيطرح تفصيليدر صورت درخواست خريد تراكم و تغيير كاربري ارجاع به گروه كارشناسان و كميسيون طرح تفصيلي و در صورتي كه ملك در بر خيابان و با گذرهاي داراي خط پروژه واقع گرديد جهت تعيين ميزان عقب نشيني از واحد نقشه برداري
7نوشتن پيش نويس دستور نقشه و نامه به اداره گاز جهت قطع گازدايره فنيدر صورتي كه بنا براي اولين بار احداث مي شود نيازي به نامه اداره گاز نيست.
8تايپ دستور نقشهدبيرخانه
9بررسي و تائيددايره فنيپس ازدريافت جوابيه اداره گاز دستور نقشه صادر مي شود.
10محاسبه عوارض نوسازي و درآمد و پرداخت آن توسط مالكدرآمد و نوسازيدر صورت پرداخت عوارض و آماده سازي و خريد تراكم تسويه حساب مالي
11تائيد معاون / مدير منطقهشهردار
12صدور دستور نقشه ساختمانيدبيرخانه
13پايان

    خانهمیز خدمت137شهرسازی