جاذبه های گردشگری بهبهان

پارک جنگلي سلمان فارسي (جاده اهواز)، پارک جنگلي ارجان (جاده سيمان-نرگس‏زار)، اردوگاه شهيد رجايي (جاده اهواز)، پارک ساحلي خارستان (جاده اهواز)، سد مخزني مارون

تنگ تکاب، تنگ بن، تنگ خوئيز، تنگ سروک، دره گرمابه، امامزاده شيرعلي، باغ بهو

    خانهمیز خدمت137شهرسازی