اصلاح پروانه ساختمان

مدارك مورد نياز اصلاح پروانه

1-فرم در خواست ( از روابط عمومي شهرسازي تهيه شود )

2-ارائه نقشه پيشنهادي

3-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )

4-كپي كارت ملي مالك / وكيل

5-كپي پروانه

6-كپي گزارش ناظر

7-پوشه

رديفشرح اقداماتواحد/مسئولتوضيحات
1درخواست اصلاح و تغيير پروانه توسط مالكفرم درخواست اصلاح پروانه ساختمان پر شود
2ثبت در دفتر دبيرخانهدبيرخانه
3تشكيل پرونده و بررسي مداركروابط عمومي دايره فنيمدارك لازم:1-درخواست كتبي اصلاح پروانه2-فتوكپي و اصل شناسنامه مالك3-پوسه فنردار4-كپي سند مالكيت5-تكميل فرم افزايش سطح زير بنا6-تكميل فرم افزايش و يار تغيير طبقات
4تعيين نوبت بازديدروابط عمومي دايره فني
5بازديد از محلدايره فنيفرم گزارش بازديد تكميل مي گردد
6نوشتن پيش نويس دستور نقشه اصلاحي در صورت نداشتن تخلف ساختمانيدايره فنيدر صورت داشتن تخلف ساختمان ارائه پرونده به كميسيون ماده صد جهت اعلام نظر
7تائيد نقشهاداره نظارت بر ساخت و ساز معاونت شهرسازينقشه هاي ترسيمي توسط مهندسين ناظر كه به تائيد نظام مهندسي ساختمان رسيده است بايد به تائيد اداره نظارت ير ساخت و ساز معاونت شهرسازي برسد.
8دريافت نقشه هادايره فني
9تهيه پيش نويس پروانه اصلاحي و در صورت تغيير مساحت پروانه تهيه پيش نويس ساختماندايره فنيفرم اصلاحات و تغييرات پروانه ساختماني تكميل مي گردد فرم نامه بيمه تكميل مي گردد
10تايپ پيش نويس پروانه اصلاحي و بيمهدايره فني
11تائيد اصلاح پروانه توسط كارشناس و مسئول دايره فنيدايره فني
12تائيد درآمد در صورت عدم بدهيدرآمد
13تائيد نوسازي در صورت عدم بدهينوسازي
14تائيد مدير/ معاون منطقهشهردارنسخه دوم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تاييد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد و در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 10
15صدور پروانه اصلاحي ساختماندبيرخانه
16پايان

    خانهمیز خدمت137شهرسازی