استعلام بانك

مدارك مورد نياز استعلام بانكارائه برگه استعلام بانك كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )كپي كارت ملي وام گيرندهكپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي استكپي بنجاق / پروانه / پايانكار ( در صورت داشتن )كپي صورت مجلس تفكيكي ( در صورت آپارتمان بودن )پوشه

رديفشرح اقداماتواحد/مسئولتوضيحات
1ارائه درخواست استعلام از بانك و موسسات ماليتوسط بانك
2تشكيل پروندهروابط عمومي دايره فني
3اخذ نوبت بازديدروابط عمومي دايره فنيدر صورت پايانكار جديد،مراحل 4 و 5 انجام نمي شود و همان كارشناس كه پايانكار را صادر نموده جواب استعلام بانك را مي دهد.
4بازديد از محلدايره فنيدر صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد
5تهيه پيش نويس مسير بانكدايره فنيفرم ارائه بانك جهت استعلام تكميل
مي گردد.
6تايپ پيش نويس نامه مسير بانكدبيرخانه
7امضاي برگه فوقتوسط كارشناس مربوطهدايره فني
8تائيد درآمد در صورت عدم بدهيدرآمد
9تائيد نوسازي در صورت عدم بدهينوسازي
10تائيد نامه توسط مسئول دايره فنيدايره فني
11ثبت در دفتر دبيرخانهدبيرخانه
12صدور نامه مسيردبيرخانه
13پايان

    خانهمیز خدمت137شهرسازی