اخذ پروانه ساختمان

مدارك مورد نياز پروانه1-      برگه دستور تهيه نقشه2-      يكسري نقشه هاي كامل معماري، سازه، تاسيسات3-      برگه تعهد ناظر، مالك4-      برگ تعهد مجري ( در صورت داشتن مجري ذي صلاح طبق ضوابط نظام مهندسي )5-      برگه تعهد مبحت 19(ساختمانهاي 4 طبقه مفيد به بالا(الزامي است)6-      دفترچه چك ليست مبحث 19 (الزامي است)7-      برگه معرفي نامه ناظرين و مجري صادره از نظام مهندسي8-      برگه بيمه ( از كارشناس مربوطه تهيه شود)

            9-   برگه تعهد عقب نشيني (در صورت داشتن عقب نشيني از كارشناس مربوطه تهيه گردد)

رديفشرح اقداماتواحد/مسئولتوضيحات
1ارائه نقشه هاي ترسيمي توسط مالكنقشه هاي ترسيمي بايد مراحل تائيد اداره نظارت بر ساخت و ساز و نظام مهندسي را طي كرده باشد و فرم درخواست پروانه ساختمان تكميل گردد.
2ثبت در دفتر دبيرخانهدبيرخانه
3نوشتن نامه بيمهدايره فنينامه بيمه بصورت تايپي نمي باشد و در صورت داشتن عقب نشيني به مقدار عقب نشيني توسط دفترخانه صلح حقوقي مي گردد
4تهيه پيش نويس پروانهدايره فني
5تايپ پيش نويس پروانه و بيمه براي اداره بيمهدبيرخانهفرم بيمه نامه تكميل مي گردد.
6امضاي نامه ها توسط كارشناس و مسئول دايره فنيدايره فني
7محاسيه عوارض و آتش نشاني و پرداخت آن توسط مالك و در انتها تائييد مسئول درآمددرآمدپرداخت ها از طريق فيش بانكي انجام مي شود
8محاسبه عوارض نوسازي و پرداخت آن توسط مالك و در انتها تائيد مسئول نوسازينوسازي
9دريافت نامه بيمه و تسويه حساب مالي و نوسازي.دايره فنيتاييد شدن فتوكپي پروانه به همراه فرم گزارش شروع عمليات ساختماني توسط مالك و ناظر.
10تائيد صدور پروانه ساختماني توسط معاون / مدير منطقهشهردارنسخه دوم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تائيد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد. در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 6.
11صدور پروانه ساختمانيدبيرخانهمالك موظف است شروع عمليات ساختماني را به شهرداري اعلام نمايد.
12پايان  

    خانهمیز خدمت137شهرسازی