شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  شهرداری بهبهان به استناد بند 10 صورتجلسه شماره 4 مورخه 17/04/97 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 4493/1/4433 مورخه 08/04/97 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری ساماندهی و مدیریت پسماندهای عفونی شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • گهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  گهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 19 مورخه 25/06/97 شورای محترم اسلامی شهر و بند 1 نامه شماره 6594/1/4433 مورخه 04/07/97 کمیته تطبیق فرمانداری محترم بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG واقع در مجاورت پارک بعثت اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امورقراردادها شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

  شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 19 مورخه 25/06/97 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور میدان ارجان و اجرای حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

 • گهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت دوم – مرحله اول)

  گهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت دوم – مرحله اول)

  شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش 1دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید .

در حال تکمیل
در حال تکمیل
در حال تکمیل