• چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 795
  • اخرین ویرایش: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۲۱:۳۵

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم –مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم –مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. ردیف عنوان پروژه کد طرح موقعیت مکانی و شرح مختصر کار مبلغ برآورد اولیه (ریال) رشته و نوع فهرست بهاء پایه حداقل رتبه و رشته مبلغ تضمین (ریال) اعتبار مصوب پروژه (میلیون ریال) مدت اعتبار پیشنهاد مدت قرارداد نوع ارزیابی 1 ساماندهی انتهای مسیل شماره 3 موسوم به حرحرک 1502001 ض 064 حد فاصل پل زیدون تا پل شهربانی (سابق) 505/415/796/18 ابنیه 97 5 آب یا ابنیه 550/ 641/879/ 1 10000 2 ماه 3 ماه ساده 2 ساماندهی ادامه مسیل شماره 2 کوی حجت تا پارک آزادگان 1502001 ض 064 حد فاصل کوی حجت به سمت پارک آزادگان 531/172/920/33 آبیاری زهکشی 5 آب یا ابنیه 253/017/392/3 10000 2 ماه 3 ماه ساده 3 ساماندهی ابتدای مسیل آبخروار شماره 3 موسوم به محله مشد 1502001 ض 064 حد فاصل پل سنگری تا پل شهرداری (محل مشد) 020/534/812/28 ابنیه 97 5 آب یا ابنیه 402/253/ 881/2 10000 2 ماه 3 ماه ساده 4 ایجاد توسعه معابر شهری 1397 1502004 ض160 زیرسازی،آسفالت و روکش خیابانها و گذرهای محروم 000/000/500/14 راه و باند 97 5 راه 000/000/450/1 15000 2 ماه 3 ماه ساده 5 فاز دوم جایگاه دفن بهداشتی –مهندسی زباله شهر بهبهان 1502001 ض268 کیلومتر 13 جاده بهبهان-شیراز 119/387/029/6 راه و باند 97 5 راه 711/938/602 5931 2 ماه 3 ماه ساده 1- اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد. 2- شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه)را بصورت تضمین یا واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید. 3- هزینه انتشار آگهی ها بر عهده شهرداری می باشد. 4- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد.. 5- به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد. 6- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد. 7- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 14/02/98 لغایت 21/02/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) 8- مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز دوشنبه مورخه 01/03/98 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) 9- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 02/03/98 می باشد. 10- تاریخ انتشار نوبت اول :14/02/98 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 17/02/98 11- برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد. 12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است . 13- متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان