• یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۱
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 968
  • اخرین ویرایش: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۲۳

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول تهیه و حمل و پخش و متراکم نمودن آسفالت

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول 

شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 60042/5/44 مورخه 28/12/93 ماده 180 با کد پروژه 931185 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تهیه و حمل و پخش و متراکم نمودن آسفالت از ردیف اعتبارات عمرانی و طرح شماره 274 ض40903 براساس فهرست بهاء سال 94 راه و باند اقدام نماید. لذا کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه 5 در رشته راه و باند یا ابنیه می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-    واریز مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2-    مبلغ برآورد اولیه : 000/000/000/10 ریال.

3-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/000/500 ريال.

4-    مدت قرارداد با برنده مناقصه : 3 ماه شمسی.

5-    نوع کار : تهیه و حمل و پخش و متراکم نمودن آسفالت.

6-    میزان کار : 13000 تن.

7-    محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-    محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-    مهلت دریافت اسناد : از مورخه 18/03/94 لغایت 25/03/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 08/04/94.

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 09/04/94 رأس ساعت 11 ظهر در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت  ارائه گردد
اشتراک