• سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۲۳
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 558
  • اخرین ویرایش: -/-
آگهی مشارکت نوبت دوم - مرحله اول

آگهی مشارکت نوبت دوم - مرحله اول

                                                                                                                                 

شهرداری بهبهان به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/8/96 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدأ ( جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر ) به صورت سیار و ثابت

- طراحی، ساخت یا خرید، نصب و راه اندازی تأسیسات خط پردازش 150 تنی پسماندهای خشک

- طراحی، ساخت یا خرید، نصب و راه اندازی خط تولید کود آلی (کمپوست) با ظرفیت اسمی 150 تن و قابل افزایش تا ظرفیت 250 تن در روز

را از طریق آگهی مشارکت به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذارنماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و شرکتهای واجد صلاحیت و مرتبط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مشارکت به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-     آگهی مشارکت در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-     قیمت پایه حجم کل سرمایه گذاری مبلغ 000/860/692/17 ریال می باشد.

3-     آورده شهرداری : بهره برداری از  زمین موردنیاز جهت استقرار دستگاه ها به میزان 10 هکتار و انشعاب برق دیماند، عوارض شهرداری، مجوز بهره برداری و تامین پسماند مخلوط موردنیاز تا میزان تقریبی 120 تن در روز در طول مدت بهره برداری

4-     آورده سرمایه گذار :

·        آورده سرمایه گذار در تفکیک پسماند از مبداء : ارائه پکیج جامع فرهنگی و آموزش شهروندی، ارائه لیست تجهیزات و          ماشین آلات

·        آورده سرمایه گذار در ساخت و راه اندازی تاسیسات خط پردازش 150 تنی پسماندهای خشک : طراحی و  احداث سوله، ساختمان اداری به مساحت موردنیاز، سرویس بهداشتی، آزمایشگاه ، کلیه ساختمانهای مورد نیاز و فنس کشی اطراف، ساخت یا خرید، تهیه ملزومات، نصب و راه اندازی کارخانه پردازش پسماندهای خشک

·        آورده سرمایه گذار در پردازش و تولید کود آلی :  مطالعه، طراحی، ساخت یا خرید، نهیه ملزومات، نصب و راه اندازی خط تولید کود آلی (کمپوست)

5-     مدت زمان اجرای پروژه : سرمایه گذار باید ظرف مهلت حداکثر 12 ماه اقدام به احداث و راه اندازی کارخانه بازیافت نماید.

6-     شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/643/884 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

7-     هزینه انتشار آگهی مشارکت به هر تعداد نوبت بر عهده برنده می باشد.

8-     کمیسیون عالی معاملات شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و برنده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

 

9-     به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-   محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه  27/10/96 لغایت 04/11/96 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-  مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخه  16/11/96 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخه 17/11/96 می باشد.

15-   برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

16-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مشارکت درج گردیده است .

17-  متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن             
52726174-061 داخلی 221 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

                                                                         حمیدرضا ورزشی               

    شهردار بهبهان