• شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۴۴
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 692
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول

آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول       

شهرداری بهبهان ،درنظردارد امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدأ(جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) بصورت سیار و ثابت را به بخش خصوصی واگذارنماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار پیمانکاری (مورد تایید و صادره از سوی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایید

آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول       

شهرداری بهبهان ،درنظردارد امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدأ(جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) بصورت سیار و ثابت را به بخش خصوصی واگذارنماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار پیمانکاری (مورد تایید و صادره از سوی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-    آگهی مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-     مدت قرارداد : یکسال ( 12 ماه شمسی ) بوده که در صورت رضایت شهرداری قابل تمدید می باشد

3-    موضوع کارتفکیک پسماندها از مبداء(جمع آوری پسماندهای خشک) بصورت سیار و ثابت :  فرهنگ سازی و آموزش چهره به چهره شهروندان نصب کانکس جهت دریافت پسماند خشک - جمع آوری پسماند خشک سطح شهر بوسیله خودروهای مجهز

4-     برآورد اولیه (قیمت پایه حجم سرمایه گذاری) مبلغ000/860/052/3 ریال می باشد.

5-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/286/305ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

6-     هزینه انتشار آگهی مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-    کمیسیون عالی معاملات شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و برنده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

8-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-     محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

11-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه04/02/97 لغایت 11/02/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-  مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخه25/02/97 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه26/02/97 می باشد.

14-   برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

15-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16- متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061 داخلی 222 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

                                   حمیدرضا ورزشی                       

                                        شهردار بهبهان

 

 

 

ند.

1-    آگهی مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-     مدت قرارداد : یکسال ( 12 ماه شمسی ) بوده که در صورت رضایت شهرداری قابل تمدید می باشد

3-    موضوع کارتفکیک پسماندها از مبداء(جمع آوری پسماندهای خشک) بصورت سیار و ثابت :  فرهنگ سازی و آموزش چهره به چهره شهروندان نصب کانکس جهت دریافت پسماند خشک - جمع آوری پسماند خشک سطح شهر بوسیله خودروهای مجهز

4-     برآورد اولیه (قیمت پایه حجم سرمایه گذاری) مبلغ000/860/052/3 ریال می باشد.

5-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/286/305ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

6-     هزینه انتشار آگهی مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-    کمیسیون عالی معاملات شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و برنده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

8-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-     محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

11-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه04/02/97 لغایت 11/02/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-  مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخه25/02/97 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه26/02/97 می باشد.

14-   برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

15-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16- متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061 داخلی 222 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

                                   حمیدرضا ورزشی                       

                                        شهردار بهبهان