• چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۲۱
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 602
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان به استناد بند 10 صورتجلسه شماره 32 مورخه 05/09/96 شورای اسلامی شهر و بند 10 نامه شماره 9804/1/4433 مورخه 26/09/96 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان ، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات ترمینال مسافربری شهرداری بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-   اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-    مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/000/250 ريال می باشد.

3-   شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/150 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-    مدت قرارداد : یک سال شمسی (معادل 12 ماه شمسی) می باشد.

5-     موضوع کار: واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات ترمینال مسافربری شهرداری بهبهان

6-    هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-   شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مزایده را با توجه به جمیع جهات تعیین نماید

8-   به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

9-      محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

11-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه 18/01/97 لغایت 26/01/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-  مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 08/02/97 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 09/02/97 می باشد.

14-   برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

15-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

                                حمیدرضا ورزشی                   

                                    شهردار بهبهان