• سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 200
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 34828-15 مورخه 98/10/17 درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه

98/10/18 در نظر دارد موضوع اجرای پروژه پخش ،تسطیح ومتراکم نمودن آسفالت سطح شهربهبهان اقدام نماید.لذا

کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند براساس شرایط قید شده درآگهی فوق الذکراقدام نماییند.

 

حمید رضا ورزشی

شهردار بهبهان