• شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۶
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 723
  • اخرین ویرایش: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۵۱

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه شماره 40 مورخه 01/11/96 شورای اسلامی شهر بهبهان از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی اقدام نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (مورد تایید و صادره از سوی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )دعوت میگردد جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

1-   اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-    مبلغ برآورد اولیه تقریبی( ماهیانه ) : 468/688/603/7  ريال می باشد.

3-   شرکت کنندگان می بایست مبلغ 081/213/562/4 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) ، وثیقه ، اوراق بهادار(سفته) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-    مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد

5-    موضوع کار : تامین نیروی انسانی شهرداری بهبهان

6-    میزان کار : 224 نفر

7-    هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد برنده مناقصه به تشخیص کارفرما وبا توجه به جمیع جهات تعین و اعلام خواهد شد.

9-   به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

10-  محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-  محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-  مهلت دریافت اسناد : از مورخه 29/11/96 لغایت 07/12/96 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-  مهلت قبول پیشنهادات وپاسخ به مناقصه حداکثرتاساعت14روز شنبه مورخه 19/12/96 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیل رسمی)

14-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 20/12/96 می باشد.

15- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.

16-  برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

18-  متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با لفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

 شهردار بهبهان