• چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۴
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 590
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

 

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نمایدلذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

ر

د

ی

ف

عنوان پروژه

کد طرح

موقعیت مکانی و شرح مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

رشته و نوع فهرست بها

حداقل رتبه و رشته پیمانکار مورد نیاز

مبلغ تضمین (ریال)

اعتبار مصوب پروژه

 (میلیون ریال)

مدت اعتبار پیشنهاد

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

ساماندهی مسیل آبخروار شماره 2 بهبهان

064ض1502001

حد فاصل پل خاراشتری تا

 پل کوی حجت

412/891/142/13

ابنیه 97

5 آب

یا

ابنیه

000/000/660

اخزا 707

850/14

2

6 ماه

ساده

2

ایجاد توسعه معابر شهری 1397

160ض1502004

زیرسازی،آسفالت و روکش خیابانها و گذرهای محروم

000/000/000/63

راه و باند 97

4 راه

000/000/150/3

اخزا 702 و

اخزا 707

000/63

یک

5 ماه

کیفی

1-   اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-   شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

3-     هزینه انتشار آگهی ها بر عهده شهرداری می باشد.

4-   شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

5-   به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-       محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

7-       محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

8-       مهلت دریافت اسناد : از مورخه 14/09/97   لغایت  21/09/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

9-       مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روزسه شنبه مورخه 04/10/97 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

10-    تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز چهارشنبه مورخه 05/10/97 می باشد.

11-  تاریخ انتشار نوبت اول :14/09/97  - تاریخ انتشار نوبت دوم : 18/09/97

12-    برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

13-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

14-  متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061  داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                                                         حمیدرضا ورزشی       

                                         شهردار بهبهان