آگهی مناقصه نوبت اول– مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی12640- 15 مورخه 23/04/99 درج در روزنامهحُسبان مورخه 31/04/99 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GISاز طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

علیرضا بهادری

سرپرست شهرداری بهبهان