• دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۲
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 616
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت سوم – مرحله اول)

آگهي مزايده عمومی فروش خودرو  (نوبت سوم مرحله اول)

شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش 1دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید .

1-     اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     موضوع مزایده :

ردیف

نوع خودرو

مد ل

شماره خودرو

تیپ

قیمت پایه(ریال)

1

اتومبیل وَن

1394

   316 ط 41

جوی لانگ HKL6540E4

000/000/930

3-    شرکت کنندگان  میبایست جهت خودرو وًن  مبلغ 000/000/93 ریال  را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماهه) یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مزایده ) پرداخت نماید.

4-    پیشنهاد قیمت خودرو ، باید در پاکت لاک و مهر شده با قید نوع خودرو پشت پاکت ارائه گردد.

5-    قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه مزایده باشد .

6-    کلیه هزینه های نقل و انتقال ، مالیات ، عوارض قانونی ، اخذ خلافی به عهده برنده مزایده خواهد بود .

7-    برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک هفته ، مبلغ خودرو را نقداً به حساب شهرداری بهبهان واریز نماید.

8-    هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده میباشد.

9-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

10-  به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده  و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-  محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

12-  محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

13-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه 19/09/97  لغایت 27/09/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-        مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تاساعت 12 روز سه شنبه مورخه 11/10/97 میباشد.(همه روزه به جز  روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

15-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 روز چهارشنبه مورخه  12/10/97 میباشد.

16-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

                                                  حمیدرضا ورزشی

                                                    شهردار بهبهان