• سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۱۲
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 683
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دومآگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول مرحله دومشهرداری بهبهان پیرو آگهی 37139-15مورخه 96/11/17درج در روزنامه نسیم مورخ 96/11/18در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی خود را که باستناد موافقتنامه های رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می شود با ارائه  اساسنامه، آگهی تأسیس،اظهارنامه شرکت، گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند (ضمنا هزینه آگهی به هر تعداد نوبت بر عهده شهرداری میباشد)


حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان