• دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۴۴
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 561
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول 

شهرداری بهبهان به استناد بند 10 صورتجلسه شماره 4 مورخه 17/04/97 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 4493/1/4433 مورخه 08/04/97 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری ساماندهی و مدیریت پسماندهای عفونی شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-    اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/700/332  ريال بوده که از مبلغ قرارداد میزان 25درصد سهم شهرداری و 75درصد سهم پیمانکار میباشد.( قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد)

3-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ  000/240/399 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد: یک سال (12 ماه شمسی) می باشد .

5-     موضوع کار:  سطح شهر بهبهان

6-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-     ارائه گواهی صلاحیت و تأییدیه معتیر از دانشکده علوم پزشکی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

8-    شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

9-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-   محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-  مهلت دریافت اسناد : از مورخه 20/08/97   لغایت  03/09/97  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-  مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روزشنبه مورخه 13/09/97 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز یکشنبه مورخه 14/09/97 می باشد.

15-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

16-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

17- متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061  داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

                                  حمیدرضا ورزشی                        

                                       شهردار بهبهان