• شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۸
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 679
  • اخرین ویرایش: -/-

گهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت دوم – مرحله اول)

آگهي مزايده عمومی فروش خودرو (نوبت دوم مرحله اول)

شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش 1دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید .

1-اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-موضوع مزایده :

ردیف

نوع خودرو

مد ل

شماره خودرو

تیپ

قیمت پایه(ریال)

1

اتومبیل وَن

1394

ایران 38 316 ع 41

جوی لانگ HKL6540E4

000/000/100/1

3- شرکت کنندگان میبایست جهت خودرو وًن مبلغ 000/000/110 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماهه) یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مزایده ) پرداخت نماید.

4- پیشنهاد قیمت خودرو ، باید در پاکت لاک و مهر شده با قید نوع خودرو پشت پاکت ارائه گردد.

5- قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه مزایده باشد .

6- کلیه هزینه های نقل و انتقال ، مالیات ، عوارض قانونی ، اخذ خلافی به عهده برنده مزایده خواهد بود .

7- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک هفته ، مبلغ خودرو را نقداً به حساب شهرداری بهبهان واریز نماید.

8- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده میباشد.

9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

10- به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

12- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

13- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 07/07/97 لغایت 15/07/97(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تاساعت 12 روز شنبه مورخه 21/07/97 میباشد.(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

15- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 روز یکشنبه مورخه22/07/97 میباشد.

16- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان