• سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۹:۴۰
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 199
  • دانلود
  • اخرین ویرایش: سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۰:۰۰

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول

شهرداری بهبهان به استناد بند 1صورتجلسه شماره 4 شورای اسلامی شهر و همچنین بند1 و نامه شماره 1372/1/4433 مورخه 99/02/29کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی نسبت به « واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی مارونبهبهان » اقدام نماید ، لذا کلیه شرکتهای واجدشرایط یا اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پارک

مبلغ پایه اجاره ماهیانه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده

1

پارک ساحلی مارون

000/000/30 ریال

000/000/50 ریال

1-اسناد مزایده درمقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.

2-شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه)را بصورت تضمین یا واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

3-هزینه انتشار آگهی ها بر عهده برنده مزایده می باشد.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بودهو میتواند تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید . برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

5-به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

6- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

7-مهلت دریافت اسناد : از مورخه24/04/99 لغایت31/04/99 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8- مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز یکشنبه مورخه 12/05/99 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

9- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 روز دوشنبهمورخه 13/05/99 می باشد.

10-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

11- متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن
6- 52726174-061 داخلی 222تماس حاصل نمایند
.

علیرضا بهادری

سرپرست شهرداری بهبهان