• یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۱۸
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 513
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

 

 

                                                                                                                  

 

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)

شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نمایدلذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

کد طرح

موقعیت مکانی و شرح مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

رشته و نوع فهرست بها

حداقل رتبه و رشته

مبلغ تضمین (ریال)

اعتبار مصوب پروژه

 (میلیون ریال)

مدت اعتبار پیشنهاد

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

ساماندهی مسیل موسوم به حرحرک

1502001 ض 064

حد فاصل پل زیدون تا

 پل شهربانی (سابق)

505/415/796/18

ابنیه 97

5 آب

یا

ابنیه

550/641/879/1

10000

2 ماه

  8         ماه

ساده

 

2

ساماندهی ادامه مسیل خاراشتری

مسیل شماره 2

1502001 ض 064

حد فاصل کوی حجت به سمت پارک آزادگان

531/172/920/33

آبیاری زهکی

5 آب

یا

ابنیه

253/017/392/3

10000

2 ماه

12   ماه

ساده

3

ساماندهی مسیل آبخروار

شماره 3 موسوم به محله مشد    

1502001 ض 064

حد فاصل پل سنگری تا

 پل شهرداری (محل مشد)

020/534/812/28

ابنیه 97

5 آب

یا

ابنیه

402/253/881/2

10000

2 ماه

  9   ماه

ساده

4

ایجاد توسعه معابر شهری 1397

1502001 ض 064

زیرسازی،آسفالت و روکش خیابانها و گذرهای محروم

000/000/500/14

راه و باند 97

4 راه

000/000/450/1

15000

2 ماه

   3   ماه

ساده

5

فاز دوم جایگاه دفن بهداشتی مهندسی زباله شهر بهبهان

1502001 ض 064

کیلومتر 13 جاده بهبهان-شیراز

119/387/029/6

راه و باند 97

5 راه

711/938/602

5931

2 ماه

  6   ماه

ساده

1-      اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.

2-    شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

3-      هزینه انتشار آگهی ها بر عهده شهرداری می باشد.

4-      شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

5-      به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

6-        محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

7-      مهلت دریافت اسناد : از مورخه 18/01/98   لغایت 25/01/98  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8-        مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز شنبه مورخه 08/02/98 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

9-        تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز یکشنبه مورخه 09/02/98 می باشد.

10-    تاریخ انتشار نوبت اول :18/01/98  - تاریخ انتشار نوبت دوم : 21/01/98

11-      برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

12-      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

13-     متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061  داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        حمیدرضا ورزشی

                                                                                                                                                                شهردار بهبهان