• دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 215
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

 

شهرداری بهبهان به استناد بند 13 صورتجلسه شماره 7 مورخه 11/03/98 شورای اسلامی شهر بهبهان و همچنین نظریه کمیته تطبیق فرمانداری به شماره 3353/1/4433 مورخه 04/04/98 ن در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری اجازه بهره برداری از پارکینگ سایه روشن واقع در خیابان شهید آصفی روبروی پاساژ شهر شب-کوچه سایه روشن بصورت اجاره سالیانه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-    اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004  بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء : برای سال98 ماهیانه مبلغ 000/000/5 ريال

3-    شرکت کنندگان میبایست مبلغ000/000/50- ریال را بصورت ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد : 1 سال شمسی می باشد .

5-     موضوع کار: اجاره پارکینگ سایه روشن به مساحت تقریبی 1000  مترمربع

6-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-     شهرداری در ردیا قبول یک یاتمام پیشنهادات مختار میباشدو این حق رابرای خود محفوظ میداردکه تمام یاتعدادی ازپیشنهادات رارد نماید

8-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

9-      محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

11-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه 01/ 05/98 لغایت  08/ 05/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-   مهلت قبول پیشنهادات وپاسخ به مزایده حداکثرتاساعت 12 روزشنبه 20/05/98 میباشد(همه روزه به جزروزهای جمعه وتعطیلات رسمی)

13-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 22/05/98  می باشد.

14-  برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

15-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.                                                                                                                        

                                                                                                       حمیدرضا ورزشی                 

                         شهردار بهبهان