• دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
  • در مزایده
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 151
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان به استناد بند 5 صورتجلسه شماره 27 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور میدان ارجان در سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-     اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.

2-     مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/000/95 ريال می باشد.

3-     شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/114 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد : یک سال شمسی (معادل 12 ماه شمسی) می باشد.

5-     موضوع کار: واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهر بهبهان

6-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد

8-      محل دریافت و تحویل اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

9-     مهلت دریافت اسناد : از مورخه  19/11/99  لغایت  27/11/99  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

10-  مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 10/12/99 می باشد.

11-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه 11/12/99 می باشد.

12-  برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

13-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده و متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 6- 52726174-061 تماس حاصل نمایند.

                                             علیرضا بهادری            

                                               شهــردار بهبهان