• دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۱۷
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 150
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای (نوبت دوم)

شهرداری بهبهان به استناد بند  3 صورتجلسه شماره 21 مورخه 02/07/99 شورای محترم اسلامی شهر ، و همچنین کمیته تطبیق فرمانداری به شماره 4738/1/4433 مورخه 15/07/99  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور جمع آوری ، بارگیری و حمل زباله های شهری اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.

1-     اسناد مناقصه درمقابل مبلغ000/000/1 ريال(غیر قابل استرداد)بحساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.

2-     مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : 000/000/800/14 ريال می باشد.

3-     شرکت کنندگان میبایست مبلغ 000/000/000/8ریال را بصورت ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی(بعنوان سپرده شرکت در مناقصه)پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد با برنده مناقصه : یکسال شمسی می باشد.

5-     موضوع کار :

-          جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و تخلیه در بارانداز شهرداری

-          جاروکشی، شستشو و رفت و روب و تمیز کردن خیابانها و پیاده روها

-          لایروبی، چنگال زنی، لجن برداری و تمیز کردن جوی و جداول سطح شهر

6-     میزان کار :  روزانه حدوداً 130 تن زباله می باشد.  

7-     هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-     محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

9-     مهلت دریافت اسناد : از مورخه 11/11/99  لغایت 18/11/99 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

10-  مهلت قبول پیشنهادات و تحویل پاکات حداکثر تا ساعت 13 روزسه شنبه مورخه 28/11/99 می باشد.شرکت کنندگان موظف هستند پاکات (الف-ب- ج ) را لاک و مهر شده تحویل دهند.

11- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه در مرحله اول : ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 29/11/99 می باشد.

12- برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

13-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

                                                                                                                                                                                                                                  علیرضا بهادری             

                                      شهردار بهبهان