• یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۲
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 211
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 23261-15مورخه99/07/19درج در روزنامه سایه تهران مورخه99/07/20درنظر د ارد نسبت به 

.شاهد شهرداری واقع در مجاورت پارک شاهد اقدام نماید.متقاضیان می توانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر درساعت اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه ویا با تلفن 52762174-061داخلی222تنتماس حاصل نمایند. cnj جذب پیمانکارجهت واگذاری اجازه بهره برداری از جایگاه