• یکشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 564
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 19 مورخه 25/06/97 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور میدان ارجان و اجرای حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-    اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/500/71 ريال می باشد.

3-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/43 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد : یک سال شمسی (معادل 12 ماه شمسی) می باشد که در صورت رضایت دستگاه نظارت سالیانه قابل تمدید می باشد.

5-     موضوع کار: واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار و حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان

6-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات رارد نماید .

8-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

9-     محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

11-  مهلت دریافت اسناد : از مورخه 06/08/97 لغایت 14/08/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-    مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تاساعت 14روز شنبه مورخه 26/08/97 می باشد(همه روزه بجز روزهای جمعه وتعطیلات رسمی)

13-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 13 صبح روز یک شنبه مورخه 27/08/97 می باشد.

14-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

15-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16- متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن         6- 52726174-061 تماس حاصل نمایند.

                                حمیدرضا ورزشی

                                       شهردار بهبهان