• چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۴۳
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 157
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 ورخه 98/01/24 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی نسبت به « واگذاری اجازه بهره برداری قسمتی از پارک دانشجو (کاردانش) بهبهان جهت استقرار شهربازی »  اقدام نماید ، لذا کلیه  اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پارک

مساحت زمین مورد اجاره

مبلغ پایه اجاره ماهیانه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده

1

پارک دانشجو

500 متر مربع

19/000/000ریال

30/000/000ریال

1-    اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.

2-    شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

3-      هزینه انتشار آگهی ها بر عهده  برنده مزایده می باشد.

4-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

5-    به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

6-       محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

7-      مهلت دریافت اسناد : از مورخه  98/06/20  لغایت   98/06/27   (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8-       مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز دوشنبه مورخه 98/07/08میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

9-       تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 98/07/09می باشد.

10-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

11-     متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061 داخلی 222تماس حاصل نمایند .                                                                                                                                                             

                           حمیدرضا ورزشی

                                                                                                                                                                          شهردار بهبهان