• یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۳۵
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 615
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - مرحله اول 

شهرداری بهبهان به استناد بند 22 صورتجلسه شماره 5 مورخه 98/02/29 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 2779/1/4433 مورخه 98/03/21 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-  اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-   مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/000/408 ريال می باشد.( قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد)

3-  شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/600/489 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-   مدت قرارداد : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد .

5-   موضوع کار:حفظ ونگهداری کلیه ابنیه فنی،ساختمان وتأسیسات کشتارگاه ومدیریت اجرای کشتار،حمل وتوزیع گوشت درسطح شهر بهبهان

6-   هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7-  شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد.

8-    محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

9-    مهلت دریافت اسناد : از مورخه 98/10/29 لغایت98/11/07 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

10-   مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روزیکشنبه مورخه98/11/20 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

11-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز دوشنبه مورخه98/11/21می باشد.

12-   برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

13-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

14- متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

                                                        حمیدرضا ورزشی

                                                          شهردار بهبهان