• چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۱۵
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 272
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 34828-15 مورخه 98/10/17 درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه

98/10/18 در نظر دارد موضوع اجرای پروژه پخش ،تسطیح ومتراکم نمودن آسفالت سطح شهربهبهان اقدام نماید.لذا

کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند براساس شرایط قید شده درآگهی فوق الذکراقدام نماییند.