• دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۵
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 124
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند  3  صورتجلسه شماره 1 شورای اسلامی شهر و همچنین تاییدیه شماره 3592/1/4433کمیته تطبیق فرمانداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS   شهرداری بهبهان را از اعتبارات جاری سال 98 به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه 1یا 2 از شورای انفورماتیک و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار معتبر و مرتبط و قابل ارائه دعوت به عمل می آید جهت خرید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-    اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004  بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-      مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه): مبلغ 000/000/000/30 ریال می باشد.

3-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/000/3 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-      مدت قرارداد با برنده مناقصه : 24  ماه شمسی می باشد.

5-      موضوع کار : ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات جغرافیایی

6-      هزینه انتشار آگهی به هر تعداد نوبت  بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7-    تجربه انجام پروژه مشابه در حداقل 10 شهرداری کشور در 5 سال گذشته برای پیشنهاد دهنده امتیاز ویژه در برخواهد داشت (ارائه رضایت نامه از کارفرما در کسب امتیاز موثر خواهد بود)

8-      شرکت کنندگان میبایست توان مالی و اجرایی پروژه از حیث امکانات ،تجهیزات و نیروی کار مجرب را دارا باشند.

9-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

10-  به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

11-   محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

12-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

13-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه  12/05/98  لغایت  19/05/98(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-    مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 02/06/98 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

15-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 03/06/98 می باشد.

16-   برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

17-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

18-   متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

  شهردار بهبهان