• شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 162
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان در نظردارد به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 12 شورای اسلامی شهر و همچنین تاییدیه کمیته تطبیق فرمانداری به شماره4433/1/4767، از طریق مناقصه عمومی ، ساماندهی ، حفظ و نگهداری  سرویس های بهداشتی سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-    اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : مبلغ 90/000/000 ریال می باشد.

3-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 30/000/000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد با برنده مناقصه : 3 ماه می باشدکه در صورت رضایت شورا و شهرداری قابل تمدید می باشد .

5-    موضوع کار : ساماندهی ، حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر شامل خرید مایحتاج ، نگهداری ، آماده به کار بودن ، حفظ و حراست ، نظافت ، تعمیرات ابنیه و تاسیسات سرویس های بهداشتی سطح شهر میباشد .

6-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7-     شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما وبا توجه به جمیع جهات تعیین خواهد شد.

8-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

9-     محل دریافت  وتحویل اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-  مهلت دریافت اسناد : از مورخه 98/06/02 لغایت 98/06/09 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

11-  مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخه98/06/23 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 98/06/24 می باشد.

13-  برندگان اول،دوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

14-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

15-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

  شهردار بهبهان