• چهارشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 276
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 مورخه 98/01/24 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی نسبت به « واگذاری اجازه بهره برداری قسمتی از پارک قائم بهبهان جهت استقرار شهربازی »  اقدام نماید ، لذا کلیه  اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پارک

مساحت زمین مورد اجاره

مبلغ پایه اجاره ماهیانه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده

1

پارک قائم

1200متر مربع

12/000/000ریال

30/000/000ریال

1-    اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.

2-    شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

3-      هزینه انتشار آگهی ها بر عهده  برنده مزایده می باشد.

4-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

5-      محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

6-      مهلت دریافت اسناد : از مورخه  98/09/06لغایت   98/09/13 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

7-       مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز دوشنبه مورخه 98/09/25میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8-       تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 98/09/26می باشد.

9-      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

10-     متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061 داخلی 222تماس حاصل نمایند .                                                                                                                                                             

                           حمیدرضا ورزشی

                                                                                                                                                                          شهردار بهبهان