• شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۱۴
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 143
  • اخرین ویرایش: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوط به آن در سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و مرتبط و دارای تخصص در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

1-    اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : 4000/000/000 ريال می باشد.

3-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 2/400/000/000ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد .

5-     موضوع کار : حفظ و نگهداری تمامی فضای سبز سطح شهر بهبهان

6-     حجم کل عملیات بالغ بر 88 هکتار (بصورت پراکنده) می باشد.

7-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده وبرنده مناقصه به تشخیص کارفرما وباتوجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد

9-     محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-  مهلت دریافت اسناد : از مورخه 98/08/11 لغایت 98/08/20 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

11-   مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخه 98/09/02 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 98/09/03 می باشد.

13-  برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

14-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

15-  متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا  ورزشی

  شهردار بهبهان