دسته بندی اخبار عمومی

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 ورخه…
0 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ در اخبار عمومی توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در اخبار عمومی توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در اخبار عمومی توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 1 شورای اسلامی شهر و همچنین تاییدیه شماره 3592/1/4433کمیته…
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در اخبار عمومی توسط admin ادامه خبر ›