دسته بندی اخبار وِیژه

۱۳۹۸/۰۹/۱۹

جشنواره پژوهشی

یازدهمین جشن.اره پژوهش ونوآوری در مدیریت شهری (جایزه تهران) و ششمین جشنواره پژوهش وآموزش در مدیریت شهری و روستایی…
ادامه خبر ›