دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›

اصلاحیه آگهی مناقصه

پیرو آگهی مناقصه شماره 7208 – 15 مورخه 12/03/94 درج در روزنامه فرهنگ جنوب مورخه 16/03/94، درخصوص اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و عملیات احداث فاز 2 پارک…
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›