دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›

اصلاحیه آگهی مناقصه

پیرو آگهی مناقصه شماره 7208 – 15 مورخه 12/03/94 درج در روزنامه فرهنگ جنوب مورخه 16/03/94، درخصوص اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و عملیات احداث فاز 2 پارک…
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›

مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 59923/44 مورخه 28/12/93 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به اجرای…
0 ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›