دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

گهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 19 مورخه 25/06/97 شورای محترم اسلامی شهر و بند 1 نامه شماره 6594/1/4433…
0 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›