دسته بندی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 1 شورای اسلامی شهر و همچنین تاییدیه شماره 3592/1/4433کمیته…
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 11886- 15 مورخه 16/04/98 درج در روزنامه تجارت مورخه 17/04/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار…
0 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›