دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 1 شورای اسلامی شهر و همچنین تاییدیه شماره 3592/1/4433کمیته…
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›